חלוקת פנסיה תקציבית בין בני זוג על פי פסק דין 

כאשר עובד או גמלאי המבוטח בפנסיה תקציבית ובת זוגו נפרדים, ונקבע בפסק הדין כי בת הזוג לשעבר זכאית לחלק מקצבת הפנסיה של העובד או הגמלאי

יש לכם שאלות נוספות?

היי

טוען רבני ישראל בן ברוך יחזור אלייך בהקדם, ויסייע לצלוח את כל ההליך בהצלחה!

הקדמה: כאשר עובד או גמלאי המבוטח בפנסיה תקציבית ובת זוגו נפרדים, ונקבע בפסק הדין כי בת הזוג לשעבר זכאית לחלק מקצבת הפנסיה של העובד או הגמלאי, יועבר חלקו ישירות אליה בהתאם לכללים המפורטים בערך זה חלוקת הפנסיה רלוונטית גם במקרים של עובדת או גמלאית ובן זוגה לשעבריש לרשום את פסק הדין אצל הממונה על הגמלאות בהקדם. איחור בפניה אל הממונה עשוי לפגוע בזכאותלמידע נוסף ראו סעיפים 21א, 42ב, 58א לחוק שירות המדינה (גימלאות) כאשר עובד או גמלאי המבוטח בפנסיה תקציבית נפרד מבת זוגו, ונקבע בפסק הדין כי בת הזוג לשעבר זכאית לחלק מקצבת הפנסיה של העובד או הגמלאי, יועבר חלקו של בן הזוג ישירות אליה, בהתאם לכללים המפורטים להלן.

 • חלוקת הפנסיה רלוונטית גם במקרים של עובדת או גמלאית שנפרדת מבן זוגה.

אוכלוסיית ותנאים מקדימים

 • עובדים המבוטחים בפנסיה תקציבית או גמלאים הזכאים לקצבת פנסיה תקציבית ובני זוגם לשעבר, שניתן לגביהם פסק דין המורה על חלוקת קצבת הפנסיה בין שניהם, ובתנאי שהתקיימו שני התנאי הבאים:
 1. נקבע בפסק הדין כי התקופה המשותפת של בני הזוג שמכוחה מחולקים כספי החיסכון הפנסיוני מסתיימת לכל המאוחר במועד הפירוד של בני הזוג. מועד הפירוד יכול להיות מועד התרת הנישואין, מועד קביעת הסדר איזון משאבים בידי בית משפט או בית דין (הסדר הקובע את חלוקת הרכוש בין בני זוג בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג) או כל הסדר אחר שנקבע על-ידי בית משפט או בית דין לחלוקת רכוש בין בני הזוג עקב פרידתם, כולל הסדר לחלוקת החיסכון הפנסיוני.2. נקבע כי חלקה של בת הזוג יהיה בשיעור קבוע מתוך הקצבה של העובד או הגמלאי ולא יעלה על מחצית הקצבה.שלבי ההליךרישום פסק הדין
 • בת (או בן) הזוג רשאית לפנות אל הממונה על הגמלאות ולבקש לרשום את פסק הדין. רישום פסק הדין הוא תנאי הכרחי לצורך קבלת חלקה של בת הזוג.למרות זאת, כאשר העובד או הגמלאי נפטר לפני שבת הזוג לשעבר הגישה בקשה לרישום פסק דין, תהיה בת הזוג לשעבר רשאית להגיש בקשה לפנסיית שאירים גם ללא רישום פסק הדין וזאת בהתאם לתנאים הבאים:
 • אם העובד (בטרם הפך לגמלאי) נפטר לפני שבת זוגו לשעבר הגישה בקשה לרישום פרטי פסק הדין, תהיה בת הזוג לשעבר רשאית להגיש תביעה לקצבת פנסיה תקציבית לשאירים של עובד שנפטר לפני שפרש לגמלאות גם בלי שהגישה בקשה לרישום פרטי פסק הדין.אם מדובר בגמלאי (שכבר זכאי לקצבת פנסיה או החל לקבל אותה בפועל) שנפטר לפני שבת זוגו לשעבר הגישה בקשה לרישום פרטי פסק הדין, תהיה בת הזוג לשעבר רשאית להגיש תביעה לקצבת פנסיה תקציבית לשאירים של פנסיונר שנפטר לאחר שפרש לגמלאות, גם בלי שהגישה בקשה לרישום פרטי פסק הדין בתנאי שלא עברו שנתיים מהמועד שבו ניתן פסק הדין. אם חלפו שנתיים, לא תוכל בת הזוג לשעבר לתבוע את פנסיית השאירים.

הפחתת חלק מקצבת פרישה בשל פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני

 • מקצבת הפנסיה של העובד תיעשה הפחתה באופן הבא:
 • אם מדובר בעובד או גמלאי ובת זוגו לשעבר, תופחת הקצבה של העובד או הגמלאי ב-2.8%.אם מדובר בעובדת או גמלאית ובן זוגה לשעבר, תופחת הקצבה של העובדת או הגמלאית ב-1.2%.
 • יתרת הקצבה תחולק בין בני הזוג בהתאם לשיעורים שנקבעו בפסק הדין שקבע כי יש לחלק ביניהם את החיסכון הפנסיוני.למרות זאת, בכל אחד מהמקרים הבאים לא תבוצע הפחתה מהקצבה:
 • הבקשה לרישום פרטי פסק הדין הוגשה לממונה לאחר שחלפו שנתיים מהמועד שבו ניתן פסק הדין.הבקשה לרישום פרטי פסק הדין הוגשה לממונה בחודש שבו החל העובד לקבל קצבת פרישה או מאוחר יותר.אם נקבע בפסק הדין כי זכויות בת (או בן) הזוג לשעבר מתייחסות רק לקצבת הפרישה (קצבת פנסיה חודשית) ואינן מתייחסות לזכויותיה לקבלת קצבה בשל פטירת העובד או הגמלאי.

העברת הקצבה אל בן/בת הזוג לשעבר

 • במועד שבו משולמת קצבת הפנסיה לגמלאי, יועבר החלק של בת (או בן) הזוג לשעבר לידיה.אם מדובר בגמלאי שאינו גננת, ושפוטר או פרש מסיבות בריאותיות, יועבר לידי בת הזוג לשעבר חלקה מתוך הקצבאות המשולמות לאחר הגעתו של הגמלאי לגיל פרישת חובה (גיל 67 -נכון ל-2017) או החל מגיל אחר שנקבע בפסק הדין ובתנאי שאינו נמוך מגיל 60.אם מדובר בגננת שפרשה מסיבות בריאותיות או פוטרה מסיבות בריאותיות, אזי יועבר לידי בן הזוג לשעבר חלקו מתוך הקצבאות המשולמות לאחר הגעתה של הגננת לגיל שנקבע בפסק הדין ובתנאי שגיל זה אינו נמוך מ”גיל הפרישה לגננת” המפורט בטבלה הבאה:

חודש לידהגיל הפרישה לגננתעד מרץ 194757אפריל 1947 – אוגוסט 194757 ו-4 חודשיםספטמבר 1947 – אפריל 194857 ו-8 חודשיםמאי 1948 – דצמבר 194858ינואר 1949 – אוגוסט 194958 ו-4 חודשיםספטמבר 1949 – אפריל 195058 ו-8 חודשיםמאי 1950 ואילך59

 • בכל שאר המקרים, המועד הראשון שממנו תתחיל בת הזוג לשעבר לקבל את חלקה הוא חודש לאחר רישום פסק הדין אצל הממונה על הגמלאות (בתנאי שבמועד זה כבר זכאי הגמלאי לקבל קצבה).

היוון הסכום המועבר לבן/בת הזוג לשעבר

 • הגמלאי רשאי להוון חלק מהסכום המועבר לבת זוגו לשעבר, כלומר לשלם לה סכום חד פעמי במקום להעביר לה חלק מהקצבה בכל חודש, וזאת עבור חלק מהתקופה.לשם כך יש לקבל את הסכמת בת הזוג.במקרה כזה עליו להגיש בקשה להוון חלק מהקצבה שלו עצמו, ובמועד שישולם לו הסכום המהוון (כלומר הסכום החד-פעמי כתחליף לחלק מהקצבאות שהוא אמור לקבל), יועבר לבת הזוג החלק שלו מתוך סכום זה, לפי השיעור שנקבע בפסק הדין.למידע על היוון קצבת פנסיה תקציבית ראו היוון קצבת פנסיה תקציבית.

עיקול הסכום המועבר לבן/בת הזוג לשעבר

 • לא ניתן לעקל את הסכום המועבר לבת הזוג לשעבר אלא אם היא הסכימה לכך.הסכומים שאמורים להיות מועברים לבת הזוג לשעבר (הן כחלק מהקצבה החודשית והן כסכום חד-פעמי) נחשבים כסכומים השייכים לבת הזוג לשעבר ולא לגמלאי עצמו.במקרה של עיקול המוטל על נכסיו של הגמלאי עצמו ועל סכומים שהוא אמור לקבל בעתיד מצד שלישי (כגון ממינהלת הגמלאות) לא ניתן יהיה להביא בחשבון את חלקה של בת הזוג במסגרת רשימת הנכסים והכספים של הגמלאי.
 • כלומר ניתן יהיה להטיל עיקול רק על חלקו של הגמלאי בסכומים העתידיים שהוא אמור לקבל ממנהלת הגמלאות אך לא על חלקה של הקצבה שאמור להימסר לבת הזוג.

פטירת בן/בת הזוג לשעבר

 • אם בת הזוג לשעבר נפטרה, יקבל הגמלאי מאותו מועד גם את חלקה.אם הקצבה הופחתה לפני חישוב חלקה של בת הזוג, יקבל הגמלאי קצבה מלאה כשהיא מופחתת.

חשוב לדעת

 • חלוקת הפנסיה רלוונטית גם במקרים של עובדת/גמלאית שנפרדת מבן זוגה.

 

       יש לכם שאלות נוספות?

       היי

       טוען רבני ישראל בן ברוך יחזור אלייך בהקדם, ויסייע לצלוח את כל ההליך בהצלחה!

       תפריט נגישות